تفسیر عزیزی مترجم :تفسیر فتح العزیز(فارسی) پارہ 29 ، جلد سوم